Noordgouw > Onderwijs > Leerplicht

   JOUW TALENT!

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een beroep op vrijstelling van lessen kan worden gedaan:
  1. ziekte van de leerling
  2. het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
  3. vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
  4. andere gewichtige omstandigheden. Extra verlof vanwege andere 'gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden voor bijvoorbeeld verhuizing, voor het bijwonen van een huwelijk, bij ernstige ziekte van familie, bij overlijden van familieleden, bij een ambts- of huwelijksjubileum. 

Indien een leerling zonder toestemming afwezig is, meldt de schoolleiding dit bij de leerplichtambtenaar. 

Leerplicht, Gemeente Heerde: 
http://www.heerde.nl/Inwoners/Onderwijs_en_kinderopvang/Leerplicht