Noordgouw > Ouders > Contacten met ouders/verzorgers

   JOUW TALENT!

We nemen contact met u op als uw kind spijbelt of om onbekende reden afwezig is. Verder is er op ‘vaste’ momenten contact, zoals op spreekavonden. Als docenten of mentoren het tussendoor nodig vinden, nemen ze contact met u op. Andersom mag u dat uiteraard ook doen. Na een rapportvergadering ontvangt u een e-mail van de mentor over de resultaten en eventuele bijzonderheden.

Contactgegevens van mentoren en docenten vindt u hier (wel eerst inloggen).

Spreekavonden
Minimaal 3 keer per jaar wordt u uitgenodigd om met docenten, mentoren of teamleiders te spreken over de resultaten van uw zoon of dochter. 

Informatieavonden
Voor richting-  en profielkeuze worden speciale informatieavonden georganiseerd.

Thema-avonden
Op initiatief van de Ouderraad wordt er regelmatig een thema-avond georganiseerd. 

Jaarvergadering

U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor de jaarlijkse openbare vergadering in juni. Conform de stichtingsstatuten legt het bestuur dan verantwoording af voor het gevoerde beleid.