downloads

Algemeen

Algemeen
Gedragscode schoolkosten.pdf
Handleiding leerlingpas opwaarderen via website.pdf
Huishoudelijk Reglement Ouderraad CC de Noordgouw getekend.pdf
Identiteitsprofiel CC de Noordgouw.pdf
Inspectierapport CC de Noordgouw 2019.pdf
Jaarplanning 2020-2021.pdf
Jaarplanning 2021-2022.pdf
Laptopeisen en aanbevelingen 2020-2021.pdf
Lessentabel 2020-2021.pdf
Mavo 2 keuze vakkenpakket.pptx
OV informatie Syntus naar Heerde.pdf
Overgangsnormen brugklas 2020-2021.pdf
Overgangsnormen vanaf klas 2 2020-2021.pdf
Schoolkosten 2020-2021.pdf
Schoolplan 2017-2021.pdf
Vakantierooster 2020-2021.pdf
Vakantierooster 2021-2022.pdf

Corona

Aanmeldingsformulieren
Aanmeldingsformulier brugklas 2021-2022 (deel 1).pdf
Aanmeldingsformulier brugklas 2021-2022 (deel 2).pdf
Bijlage basisschool speciale onderwijsbehoeften dig invulbaar.pdf
Noordgouw-aanmeldingsformulier instroom van andere scholen.pdf

Acties

Brochures & folders
Flyer uitnodiging online Open Avond 2021.pdf
Folder Atheneum-plus met Cambridge Engels 2020.pdf
Folder inspraak participatie 2020-2021.pdf
Folder Junior College groep 7 en 8, 2020-2021.pdf
Folder Plusprofielen 2020-2021.pdf
Noordgouw Magazine nr. 1.pdf
Noordgouw Magazine nr. 2 met taalfout.pdf
Noordgouw Magazine nr. 2.pdf
Opdracht Aardrijkskunde Open avond 2021.pdf
Passend onderwijs folder.pdf
Puberhersenen brochure Hersenstichting.pdf
Schoolgids 2020-2021.pdf
Studietips brugklasleerlingen.pdf

Regels en protocollen
CAO VO 2020.pdf
Gezondeschoolbeleid.pdf
Informatie- en privacybeleid 2018.pdf
Leerlingenstatuut 2020-2021.pdf
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling november 2018.pdf
Protocol Cameratoezicht 2018.pdf
Protocol hacken.pdf
Schoolregels 2020-2021.pdf
Verzuimprotocol.pdf

Toezichthouden
Bestuursreglement CC de Noordgouw 2016.pdf
Infographic Strategisch Beleidsplan 2020-2024 - Noordgouw.pdf
Integriteitscode 2016.pdf
Jaarverslag 2019.pdf
Kader voor toezicht houden besturen en leidinggeven 2.0.pdf
Klachtenregeling.pdf
Klokkenluidersregeling.pdf
Managementstatuut 2020.pdf
Profielschets intern toezichthouders de Noordgouw.pdf
Rooster van aftreden 2019.pdf
Strategisch Beleidsplan 2020-2024.pdf
Treasury Statuut CC de Noordgouw.pdf

Zorg
Dyscalculie protocol 2020-2021.pdf
Dyslexie protocol 2020-2021.pdf
Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie.pdf
SchoolOndersteuningsProfiel 2020-2021.pdf