downloads

Algemeen

Algemeen
Identiteitsprofiel
Laptopeisen en aanbevelingen 2021
Mavo 2 keuze vakkenpakket
OV informatie Syntus naar Heerde

Aanmeldingsformulieren
Aanmeldingsformulier brugklas 2021-2022 (deel 1)
Aanmeldingsformulier brugklas 2021-2022 (deel 2)
Bijlage basisschool speciale onderwijsbehoeften
Noordgouw-aanmeldingsformulier instroom van andere scholen

Gezonde School beleid
Gezondeschoolbeleid

Inspectierapport
Inspectierapport 2019

Inspraak
Basisreglement MR
Huishoudelijk Reglement Ouderraad
Leerlingenstatuut

Jaarplanning & Vakanties
Jaaragenda 2021-2022
Jaarplanning 2021-2022
Vakantierooster 2021-2022

Klachten
Klachtenregeling

Overgangsnormen
Overgangsnormen brugklas 2021-2022
Overgangsnormen vanaf klas 2 2021-2022

Privacy en AVG
Privacy- en informatiebeleid
Protocol Cameratoezicht
Recht van betrokkenen voor inzage

Publicaties
Folder Atheneum-plus met Cambridge Engels 2020
Folder inspraak participatie 2020-2021
Folder Junior College groep 7 en 8, 2020-2021
Folder Passend onderwijs
Folder Plusprofielen 2020-2021
Noordgouw Magazine no.2
Noordgouw Magazine no.3
Puberhersenen brochure Hersenstichting
Studietips brugklasleerlingen

Schoolgids
Schoolgids 2021-2022

Schoolkosten
Gedragscode schoolkosten
Schoolkosten 2020-2021

Regels en protocollen
CAO VO 2020
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Pestprotocol
Protocol hacken
Schoolregels
Verzuimprotocol

Toezichthouden
Infographic Strategisch Beleidsplan 2020-2024
Integriteitscode 2016
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Klokkenluidersregeling 2021
Managementstatuut 2020
Profielschets intern toezichthouders
Rooster van aftreden 2019
Strategisch Beleidsplan 2020-2024
Toezichtkader 2020-2024
Treasury Statuut

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)
Verantwoording WNT-2014
Verantwoording WNT-2015
Verantwoording WNT-2016
Verantwoording WNT-2017
Verantwoording WNT-2018
Verantwoording WNT-2019
WNT Bezoldiging bestuurders 2021 getekend namens RvB

Zorg
Dyscalculie protocol 2020-2021
Dyslexie protocol 2020-2021
Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie
SchoolOndersteuningsProfiel 2021-2022