Noordgouw > Onderwijs > Zorg en begeleiding > Passend onderwijs

   JOUW TALENT!

Doel van de wet op het passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft gelijk: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt van het passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. 

Bij zorgbehoefte kijken wij wat er mogelijk is. In principe wordt deze categorie leerlingen toegelaten. Regelmatig evalueren we of wij de juiste zorg kunnen bieden en of de Noordgouw de beste plek voor het kind is. We willen alle leerlingen recht doen.

Het kind moet in elk geval:
leerbaar zijn (de ontwikkeling van het kind stagneert niet)
in een normale klassensetting kunnen functioneren
geen gevaar voor zichzelf of anderen vormen
niet afhankelijk zijn van medisch handelen door derden binnen de school
geen recente historie van extreem schoolverzuim hebben

Verder zijn er grenzen aan het aanbod als:
het gebouw niet meer toereikend is en (bouwkundige) aanpassingen buiten proportie zijn (aanpassingen moeten billijk zijn)

Het document ‘School ondersteuningsprofiel’ geeft uitgebreide informatie over het thema Passend Onderwijs. Onze folder ‘Passend onderwijs’ is een samenvatting van dit document. Beide zijn te vinden in het menu Downloads op onze website.