X

Inspraak

 

OUDERRAAD.

De gesprekken in de ouderraad gaan over schoolbrede onderwijskundige, organisatorische en vormende onderwerpen. De ouderraad bestaat uit maximaal 16 ouders, waarbij uit elke afdeling vier ouders deelnemen. De vergaderfrequentie is vier keer per jaar. Bij de vergadering is een directielid als gesprekspartner aanwezig. Ook wordt er gerapporteerd vanuit de medezeggenschapsraad en de verkeerscommissie. De ouderraad heeft een adviserende en initiërende rol. Voor alle ouders/verzorgers organiseert de ouderraad één keer per jaar een aansprekende thema-avond over een actueel schoolgerelateerd onderwerp. Enkele ouders uit de ouderraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad. 

 

LEERLINGENRAAD.

Een vertegenwoordiging van leerlingen uit alle afdelingen praat regelmatig met de schoolleiding over de kwaliteit van het onderwijs, zoals zij die dagelijks ervaren. Ook het leerlingenstatuut komt tot stand binnen de leerlingenraad. Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van de leerlingen en beschrijft hoe we met elkaar om willen gaan op school. Een begeleidende docent helpt de leerlingenraad onderwerpen te bespreken en te agenderen. Enkele leerlingen uit de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad. 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD.

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zij praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad heeft een formele, wettelijke status en heeft over vastgestelde onderwerpen advies- of instemmingsrecht. De rector-bestuurder is bij een deel van de vergaderingen aanwezig.

De ‘Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Heerde’ vormt het bevoegd gezag van Christelijk College de Noordgouw. De gezamenlijke leden van de Raad van Beheer vormen het ‘bestuur’ van de stichting. De Raad van Beheer (RvB) bestaat uit 1 uitvoerend bestuurder (rector/bestuurder) en toezichthouders. De toezichthouders hebben de wettelijke taak toezicht te houden op de onderwijsinstelling, waarbij o.a. de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het jaarverslag, de identiteit en de sfeer op school op de agenda staan.


Meer informatie.

 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden