X

Privacy

Wij nemen jouw privacy serieus! Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen en onze medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Alleen personen die met de leerling te maken hebben, hebben het recht de noodzakelijke gegevens van die leerling te bekijken.

FOTO'S.

Tijdens diverse schoolactiviteiten worden foto’s gemaakt voor de website en andere communicatie-uitingen. Bij de aanmelding van een leerling op school geeft de ouder/verzorger hiervoor al dan niet toestemming. Leerlingen die ouder dan 16 jaar zijn, moeten zelf aangeven wel of geen toestemming te geven. 
 

LEERMATERIAAL.

Wij maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt (Verwerkersovereenkomst) over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
 

CONTACT.

Suggesties, vragen of klachten met betrekking tot privacy? Neem contact op met onze privacy coördinator: de heer H. Dokter hdokter@noordgouw.nl

Datalekken kunt melden via datalek@noordgouw.nl of rechtstreeks aan onze functionaris gegevensbescherming, de heer M. Hendriks: fg@lumengroup.nl


 


Meer informatie.
 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden