X

Missie, visie en kernwaarden

 

MISSIE.

De Noordgouw is een christelijke school voor mavo, havo en atheneum, waar ruimte is voor verschillen in beleving van het christelijk geloof en waar we respect hebben voor andere levensovertuigingen. We hebben oog voor het unieke van elk mens en stimuleren ieders persoonlijke ontwikkeling. Het doel is dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt. We leren de leerling om als kritische wereldburger deel te nemen aan de samenleving van nu en morgen. We dagen uit tot goede prestaties op het gebied van kennis en vaardigheden zodat een goede aansluiting op het vervolgonderwijs gewaarborgd is.
 

VISIE.

  • We bevorderen eigenaarschap, verantwoordelijkheid, participatie en persoonlijkheidsontwikkeling bij de leerling.
  • We stimuleren onderwijsvormen die maatwerk, gepersonaliseerd leren en betekenisvol leren mogelijk maken.
  • We geven ruimte om daarin nieuwe wegen te bewandelen.
  • We blijven ons ontwikkelen als ‘lerende organisatie’.

Onze kernwaarden veiligheid, aandacht, respect en eerlijkheid gaan samen in een ambitieuze leercultuur, waarin iedere leerling wordt geholpen, gestimuleerd en uitgedaagd.

 

KERNWAARDEN.

Deze vijf kernwaarden vinden we belangrijk en richtinggevend. De kernwaarden komen terug in ons identiteitsprofiel.
 

Veilig
Samen zorgen we dat je hier veilig bent.
De Noordgouw wil een plek zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen voelen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Veiligheid is ook: weten waar je aan toe bent. Daarom zijn we duidelijk over regels en procedures. 
 

Eerlijk
Doe wat je zegt en zeg wat je doet.
Vertrouwen is een onmisbare basis in een relatie. Omdat we een goede relatie met elkaar belangrijk vinden zijn we eerlijk en betrouwbaar, komen we onze afspraken na en doen we wat we zeggen. We communiceren open over ons beleid.
 

Respect
Toon respect en verwacht respect. 
Iedereen krijgt op de Noordgouw de ruimte om te zijn wie hij of zij is en om zijn geloofsovertuiging te beleven op zijn eigen manier. We gaan met respect met onze omgeving om.
 

Aandacht
Wat aandacht krijgt, groeit.
We vinden het belangrijk dat je je gekend voelt en ervaart dat je van waarde bent. We hebben aandacht voor elkaar en extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. We hebben aandacht voor de wereld om ons heen en zijn ons bewust van de positieve rol die wij daarin kunnen spelen.
 

Ambitie
Werk met je talent.
Je komt tot je recht als je je kunt ontplooien en je talenten kunt ontwikkelen. Goed onderwijs zien we daarvoor als een voorwaarde. Daarom bieden we ook onze medewerkers de ruimte om zich voortdurend bij te scholen en zich te ontwikkelen. We stimuleren onze leerlingen om hun verantwoordelijkheid te nemen in hun leerproces.
 

DAGOPENINGEN EN VIERINGEN.

Aan het begin van iedere schooldag staan we in een dagopening in de klassen stil bij actuele onderwerpen, gerelateerd aan de bijbel. Soms kort, soms langer: spontaan kunnen er waardevolle gesprekken ontstaan. In de vieringen van Pasen en Kerst hebben leerlingen zelf veel inbreng. Ze brengen persoonlijke verhalen naar voren die ons telkens weer diep raken. In onder andere een tweejaarlijkse actiedag voor Edukans en een maandelijkse schrijfactie voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die jaarlijks op de Dag van de Mensenrechten nog uitgebreider gehouden wordt, komt het ‘omzien naar elkaar’ in een breder verband tot uiting. 

 


Meer informatie.

 

Schoolgids Magazine Aanmelden