X

Ziek of afwezig?

Ben je ziek of afwezig? Meld dit via absentie@noordgouw.nl of vanaf 7.30 uur via het nummer (0578) 69 34 11.
 

De eerste dag terug op school nadat de leerling ziek of weggeweest is, moet er een briefje ingeleverd worden bij de conciërge. Op dit briefje van de ouder(s)/verzorger(s) moet staan hoeveel en welke dagen de leerling er niet geweest is. Een leerling die eerder naar huis gaat omdat hij/zij zich ziek voelt, moet zich afmelden de conciërge of de afdelingsleider. 

Voor meerderjarige leerlingen geldt op hun verzoek en na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een aangepaste regeling. Meer informatie bij de afdelingsleiders. 

Is het verzuim van tevoren bekend (in verband met een meeloopdag bij een opleiding bijvoorbeeld), dan moet op tijd toestemming worden gevraagd aan de afdelingsleider. 

Als een leerling niet op school is zonder afgemeld te zijn, nemen we bij twijfel contact op met de ouder(s)/verzorger(s). 
 

Langdurig ziek
Wanneer een leerling langdurig ziek is, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten, rekening houdend met de ziekte. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent 'onderwijsondersteuning zieke leerlingen'. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.ziezon.nl

Vrijstelling onderwijs
In bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, anderstaligheid, belangrijke sportverplichtingen) kan een leerling vrijgesteld worden van het volgen van een of meer vakken voor een afgesproken periode.

Verzuim
Regels en procedures met betrekking tot ongeoorloofd verzuim worden uitgebreid beschreven in het verzuimprotocol

Conform de landelijke normen wordt melding bij de leerplichtambtenaar gedaan in de volgende gevallen: 

  • voor de tiende keer ziek gemeld;
  • voor de vierde keer voor langere tijd ziek gemeld;
  • tien dagen of meer aansluitend ziek gemeld;
  • frequent ziek gemeld bij een bepaald vak of een bepaald dagdeel;
  • negen keer te laat of negen keer ongeoorloofd afwezig (gespijbeld);
  • er zijn andere zorgen die de schoolgang en het succesvol afronden van de opleiding belemmeren (waarover wij onvoldoende in gesprek komen met de ouder/verzorger).


Meer informatie.
 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden