X

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van directie voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De rector-bestuurder is als vertegenwoordiger van het stichtingsbestuur bij een deel van de MR-vergaderingen aanwezig. 
 

INTRODUCTIE.

De personeelsleden binnen de MR geven informatie over wat er besproken is tijdens andere bijeenkomsten van het personeel (PMR beraad). De oudergeleding en de leerlinggeleding rapporteren over wat er in de ouderraad en de leerlingenraad is besproken of wordt voorgesteld. Bij een aantal in het MR-reglement opgesomde beleidsbeslissingen dient het bestuur instemming of advies aan de MR te vragen voordat tot uitvoering van het voorgestelde beleid kan worden overgegaan.
 

NOTULEN.

De notulen van de MR zijn te vinden onder 'Downloads'.
 

CONTACT EN LEDEN.

Contact: de heer J. van der Linden, voorzitter

Leden van de MR

Onderwijzend personeel:
De heer J. van der Linden (voorzitter)
Mevrouw W. van der Ven (secretaris) 
Mevrouw M. Nitrauw-Reimert
De heer P. Sterken

Onderwijs ondersteunend personeel: 

De heer V. Rijntjes
De heer E. van de Vosse 

Ouders:
De heer A. Montfrooy
Mevrouw J. Dekker
Mevrouw M. Toorn

Leerlingen: 
Martijn Hoogers
Elisa Kruithof
Charlotte van Westerveld


Meer informatie.
 

Schoolgids Onderwijsaanbod Aanmelden