X





Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit maximaal zestien ouders waarbij uit elk niveau vier ouders deelnemen. De OR heeft een actieve rol door de directie, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien over onderwerpen die de school aangaan. Bijvoorbeeld hoe de school met coronarichtlijnen omgaat, digitaal onderwijs, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio en diverse onderwerpen op het terrein van onderwijskunde, organisatie en vorming. Er zijn vier vergaderingen per jaar. Bij de vergadering is altijd een directielid aanwezig. Hierdoor is er een verbinding tussen school en de OR. Een aantal ouders van de OR zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor is de verbinding tussen OR en MR gewaarborgd.
 

CONTACT MET OUDERS.

Een keer per jaar organiseert de OR een aansprekende thema-avond voor ouders over een school gerelateerd onderwerp. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld digitaal pesten of groepsdruk op school. 

Heb je een onderwerp of vraag die je wilt inbrengen? Wij komen graag met jou in contact! 
 

Leden OR en contactgegevens

 

Ik zit sinds vorig schooljaar in de OR. Op deze manier weet ik wat er speelt op school en kan ik meedenken over vraagstukken die voor kinderen en ouders van belang zijn. Onze zoon zit in havo 3 en volgend schooljaar hoopt onze dochter ook naar de Noordgouw te gaan, dus de komende jaren ben ik graag op deze manier betrokken bij de school. 
Jolein Brands
jolien.brands@hotmail.com

 

In september 2020 is onze oudste dochter gestart in de brugklas van de Noordgouw. En tegelijkertijd ben ik gestart als lid van de OR. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn, vragen te stellen en mee te denken met school. Mijn werkervaringen liggen binnen de zorg, welzijn en het speciaal onderwijs en deze neem ik mee in mijn rol binnen de ouderraad. 
Marlies Boxum
marliesboxum@gmail.com

Ik ben 50 jaar en heb 2 kinderen en maak deel uit van de OR sinds 2016. Mijn oudste (meid) zit nu in 6 vwo Cambridge en de jongste (jongen) zit in de 2e van het vwo. Ik vind de ouderraad belangrijk, omdat daar alle toekomstzaken ter sprake komen die richting geven aan de scholing van de kinderen. Denk daarbij aan de verbouwingsplannen en de inrichting van leerling gestuurd onderwijs. Ook komen de huidige problematieken ter sprake, bijvoorbeeld hoe om te gaan met uitval van leerkrachten en de leerachterstanden door corona. Ik wil graag uit eerste hand geïnformeerd worden en inspraak hebben in de visie en richting van de Noordgouw en hoop de andere ouders daarin te vertegenwoordigen. Jullie kunnen mij hier altijd over mailen.
Jacqueline Dekker
secretaris
j.dekker432@upcmail.nl
06 22 89 63 07

Mijn zoon zit in de derde klas van de havo en mijn dochter zit in de brugklas havo/vwo. Ik zit nu voor het derde schooljaar in de OR. Zelf vind ik het erg leuk om op deze manier wat meer betrokken te zijn bij de school, zodat ik wat meer op hoogte ben van wat er allemaal speelt en mag meedenken over schoolgerelateerde zaken.
Mirjanne Toorn
Voorzitter
mirjanne@hotmail.com

 


Astrids Smeets-Paauw
 

 


Annemarieke Witteveen
 


 

CONTACT OR.

Mail: or@noordgouw.nl

Voorzitter OR: mevrouw M. Toorn

Secretaris OR: mevrouw J. Dekker


Meer informatie.


Schoolgids Onze school Aanmelden