Noordgouw > Over ons > MR

   JOUW TALENT!

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan van directie voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De rector-bestuurder is als vertegenwoordiger van het stichtingsbestuur bij een deel van de MR-vergaderingen aanwezig. 

De personeelsleden binnen de MR geven informatie over wat er besproken is tijdens andere bijeenkomsten van het personeel (PMR beraad). De oudergeleding en de leerlinggeleding rapporteren over wat er in de ouderraad en de leerlingenraad is besproken of wordt voorgesteld. Bij een aantal in het MR-reglement opgesomde beleidsbeslissingen dient het bestuur instemming of advies aan de MR te vragen voordat tot uitvoering van het voorgestelde beleid kan worden overgegaan.

De notulen van de MR zijn voor te vinden onder 'downloads' bij leerlingen en medewerkers. Ouders kunnen ze zo ook lezen.

Contact met de MR:  J. van der Linden, voorzitter

Leden van de MR

Onderwijzend personeel:
Dhr. J. van der Linden (voorzitter)
Mevr. W. van der Ven (secretaris) 
Dhr. P. Meindersma
Mevr. T. Okkema

Onderwijs ondersteunend personeel: 

Dhr. H. Bel
Dhr. E. van de Vosse 

Ouders:
Mevr. H. Dekker
Dhr.  N. Lijkendijk
Dhr. A. Montfrooy

Leerlingen: 
Mei-Lan Bolle
Ilse Montfrooy


Vergaderdata 2020-2021

  • 23 september 2020: 19.30 uur
  • 10 november 2020: 19.30 uur
  • 14 december 2020: 19.30 uur
  • 18 februari 2021: 19.30 uur
  • 13 april 2021: 19.30 uur
  • 2 juni 2021: 19.30 uur
  • 29 juni 2021: 19.30 uur