Noordgouw > Over ons > MR

   JOUW TALENT!

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan van directie voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De rector-bestuurder is als vertegenwoordiger van het stichtingsbestuur bij een deel van de MR-vergaderingen aanwezig. 

De personeelsleden binnen de MR geven informatie over wat er besproken is tijdens andere bijeenkomsten van het personeel (PMR beraad). De oudergeleding en de leerlinggeleding rapporteren over wat er in de ouderraad en de leerlingenraad is besproken of wordt voorgesteld. Bij een aantal in het MR- reglement opgesomde beleidsbeslissingen dient het bestuur instemming of advies aan de MR te vragen voordat tot uitvoering van het voorgestelde beleid kan worden overgegaan.

De notulen van de MR zijn voor te vinden onder 'downloads' bij leerlingen en medewerkers. Ouders kunnen ze zo ook lezen.

Contact met de MR:  J. van der Linden, voorzitter

Leden van de MR

Onderwijzend personeel:
Dhr. J. van der Linden (voorzitter) 
Dhr. P. Meindersma
Mevr. T. Okkema
Mevr. W. van der Ven (secretaris) 

Onderwijs ondersteunend personeel: 
Dhr. H. Bel
Dhr. E. van de Vosse 

Ouders:
Mevr. J. de Jongh
Dhr. N. Albers
Dhr.  N. Lijkendijk

Leerlingen: 
Jana Reil
William Dijkhof
Karen Schoenman