X

Zorg en begeleiding

Op de Noordgouw besteden we aandacht aan zorg. Dat blijkt uit onze gespecialiseerde VIP-room, de begeleiding van leerlingen en de extra hulp die we bieden als het niet zo makkelijk gaat op school. 


LEES HIER OVER ONZE VIP-ROOM

 

LEERLINGONDERSTEUNING.

Onder leerlingbegeleiding vallen de introductie voor brugklassers, mentorbegeleiding en opvang door juniormentoren.

Introductie voor brugklassers
Voor de zomervakantie komen nieuwe brugklasleerlingen een ochtend op school om kennis te maken met de mentor, een paar docenten en hun nieuwe klasgenoten. Aan het begin van het schooljaar zijn er introductiedagen waarop de leerlingen via sport en (toneel)spel intensief met hun klasgenoten en mentor kennismaken. Ze bereiden dan een show voor waarvoor ook het gezin wordt uitgenodigd.

Mentor
De mentor heeft veel aandacht voor de sfeer in een klas en voor de individuele leerlingen. Als het nodig is neemt de mentor tijdig contact op met de ouders. Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de mentor om vragen of problemen te bespreken.
Voor alle klassen geldt dat de mentor de eerste zorg voor de leerlingen heeft. De mentoren werken samen onder leiding van de afdelingsleider. Ook studie- en mentorlessen worden gegeven door de mentor. De lessen helpen bij de ontwikkeling van positief sociaal gedrag en een gezonde leefstijl en ze dragen bij aan een goede studiehouding. 

Juniormentor
De mentoren van de eerste klassen worden bijgestaan door leerlingen uit de bovenbouw (juniormentoren). Deze bovenbouwleerlingen helpen vooral in het begin van het jaar bij kleine problemen van aan hen toegewezen leerlingen en bespreken ze zo nodig met de mentor. Ook zijn ze bij allerlei brugklasactiviteiten aanwezig.

 

BIJLES.

Wil je bijles nemen? Geef dit door aan je mentor. Hij/zij bespreekt dit met de betreffende vakdocent en neemt vervolgens contact op met de bijlescoördinator mevrouw Nitrauw

Bijles vraag je aan als je moeite hebt of achterloopt met een bepaald vak. Van brugklas tot en met examenklas is dat mogelijk. Door bijles word je geholpen om weer goed mee te kunnen draaien met de klas en het vak. Wat je precies doet in je bijles overleg je samen met je bijlesgever. Opgeven voor bijles mag op elk moment in het jaar. Wacht niet te lang!

Wil je bijles geven? Weet dat er eisen zijn, omdat het een echte (bij)baan betreft. Je moet goede cijfers hebben voor het betreffende vak (of vakken). Je moet voldoende tijd hebben om iemand elke week bijles te geven voor een langere periode. Je krijgt er een vergoeding voor. 

Kosten

Het is gebruikelijk dat er 1 op 1 bijles gegeven wordt. In voorkomende gevallen kan het ook zijn dat in twee-/drietallen bijles wordt gegeven. Een bijles duurt 45 minuten (één lesuur). In principe is er elke week bijles, bij voorkeur op een vast tijdstip dat door de bijlesgever en -nemer zelf gekozen wordt.

Privébijles (1 op 1): € 4 per 45 min.

Groepsbijles aan 2 personen: € 3 p.p. per 45 min.

Groepsbijles aan 3 personen: € 2,50 p.p. per 45 min.

 

VAN MAVO NAAR HAVO.

Leerlingen die de overgang maken van mavo 4 naar havo 4 krijgen extra aandacht. In periode 1 worden ex-mavo 4 leerlingen die in havo 4 zitten allemaal ondersteund met extra bijlessen Engels en Wiskunde. In periode 2 blijft deze ondersteuning gelden, maar dan alleen voor leerlingen in havo 4 die dit nodig hebben, zo nodig ook voor ex-havo 3 leerlingen. Vanaf periode 3 wordt extra ondersteuning geboden voor Engels en Wiskunde aan mavo 4 leerlingen die aangeven het volgende schooljaar de overstap naar de havo te willen maken. 
 

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE.

Als docenten en/of zorgcoördinatoren vermoedens hebben van dyslexie en/of dyscalculie, kan een leerling hierop gescreend worden. De orthopedagoog voert indien nodig vervolgonderzoek uit. Leerlingen die al een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben worden waar nodig ondersteund. Wanneer leerlingen sociaal-emotioneel vastlopen, kan de orthopedagoog ingeschakeld worden op aanvraag van de zorgcoördinatoren. Dat kan noodzakelijk zijn om een verwijzing van een huisarts te krijgen voor verder onderzoek. 

In het document 'Protocol dyslexiebeleid'  en het 'Protocol dyscalculie' staat uitgebreide informatie over ons beleid op dit gebied. Het Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie geeft specifieke uitleg over onze aanpak bij deze vakken. 
 

FAALANGSTREDUCTIETRAINING.

Leerlingen die bang zijn om fouten te maken en erg veel spanning voelen bij proefwerken en spreekbeurten, maar ook leerlingen die veel spanning ervaren in sociale situaties, hebben baat bij faalangstreductietraining. Intraverte in Epe verzorgt deze trainingen. De betaling verloopt via de ziektekostenverzekering. 
 

HUISWERKBEGELEIDING.

Studiewerkuur

Vanaf de herfstvakantie tot aan de zomervakantie is er in blokken van ongeveer zes weken studiewerkuur op maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 - 9.00 uur voor leerlingen uit de brugklas en mavo-2. Het studiewerkuur is verplicht voor leerlingen die op de peildata twee of meer tekorten hebben. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Huiswerkinstituut Lyceo

Er zijn steeds meer ouders en leerlingen die meer huiswerkbegeleiding willen dan wij kunnen bieden. Vanuit deze vraag  is samenwerking met het instituut Lyceo ontstaan. Lyceo  is  zelf verantwoordelijk  voor  de  huiswerkbegeleiding  en  wij stellen lokalen  en  leermiddelen  ter beschikking. Aan deze vorm van begeleiding zijn kosten verbonden die rechtstreeks via Lyceo  worden verrekend. Meer informatie staat op de website van Lyceo

Lenteschool

Voor leerlingen die door een extra inspanning, zittenblijven kunnen voorkomen wordt in de meivakantie een ondersteuningsprogramma door Lyceo aangeboden. De deelname is vrijwillig. Dankzij subsidie is deze begeleiding kosteloos.
 

PASSEND ONDERWIJS.

Doel van de wet op het passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft gelijk: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt van het passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. 

Bij zorgbehoefte kijken wij wat er mogelijk is. In principe wordt deze categorie leerlingen toegelaten. Regelmatig evalueren we of wij de juiste zorg kunnen bieden en of de Noordgouw de beste plek voor het kind is. We willen alle leerlingen recht doen.

Het kind moet in elk geval:
• leerbaar zijn (de ontwikkeling van het kind stagneert niet)
• in een normale klassensetting kunnen functioneren
• geen gevaar voor zichzelf of anderen vormen
• niet afhankelijk zijn van medisch handelen door derden binnen de school
• geen recente historie van extreem schoolverzuim hebben

Verder zijn er grenzen aan het aanbod als:
• het gebouw niet meer toereikend is en (bouwkundige) aanpassingen buiten proportie zijn (aanpassingen moeten billijk zijn)

Het document School ondersteuningsprofiel geeft uitgebreide informatie over het thema 'Passend Onderwijs'. In ons magazine kan je ook meer informatie vinden over passend onderwijs. 

 

VERTROUWENSPERSOON.

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is voor een werknemer prettig om met zijn problemen bij iemand terecht te kunnen, zodat het opgelost wordt. Een vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt. De taak van de vertrouwenspersoon is om zo mogelijk door bemiddeling een goede oplossing te realiseren voor alle betrokkenen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn, gaat de vertrouwenspersoon na of de situatie aanleiding is tot het indienen van een klacht. Bij die procedure begeleidt de vertrouwenspersoon degene die de klacht indient.

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen:


Meer informatie.

 

Schoolgids Onze school Aanmelden